Lag om elektronisk kommunikation

Vad är lagen om elektronisk kommunikation?

Lagen om elektronisk kommunikation (LEK) som trädde kraft den 3 juni 2022, reglerar förhållandena på Sveriges elektroniska marknad för kommunikation. LEK, som införts i den svenska författningssamlingen (SFS), uppdateras för att matcha ny teknik och EU-direktiv.

Strängare identifikationskrav har införts i den elektroniska kommunikationssektorn för att öka säkerheten och anpassa svensk lag till EU:s direktiv och standarder.

Samtycke för att använda frekvensutrymme

Du måste ha samtycke för att använda de radiovågor som behövs för att skicka och ta emot signaler när du driver en verksamhet inom elektronisk kommunikation. Detta är för att undvika att dina sändningar stör andra tjänster eller orsakar problem. 

När du ansöker om tillstånd att använda frekvensutrymme, kommer myndigheterna att titta på hur du planerar att använda dem och kontrollera att din utrustning följer gällande lagar och regler. Detta görs för att se till att dina sändningar inte kommer att störa andra som använder radiovågor.

Företag med betydande inflytande

Om ditt företag har betydande inflytande på marknaden, är det under särskild tillsyn för att förhindra anti-konkurrensbeteende. Det kan handla om företag som har en dominerande ställning på marknaden.

Dessa företag måste följa striktare regler än mindre aktörer för att säkerställa en rättvis och öppen marknad.

Detta kan inkludera

 • Tillåta andra företag att använda ditt nätverk
 • Att följa specifika prissättningsregler
 • Hantera och förmedla trafik mellan nätverk
 • Dela användningen av radiovågor med andra
 • Följa internationella regler för telefonnummer och radiovågor
 • Uppfylla regler för kundskydd och användning av nummer i andra länder
 • Rapportera problem med säkerheten och brott mot reglerna till PTS

Ditt ansvar blir att proaktivt visa att du inte missbrukar din position på marknaden genom att begränsa konkurrensen eller verka mot konsumenternas intressen.

Post- och telestyrelsen (PTS) roll

Lag (2022-482)

Post- och telestyrelsen (PTS) är den huvudsakliga regleringsmyndigheten som hanterar reglering och tillsyn av elektronisk kommunikation i Sverige.

Genom PTS webbplats kan du få tillgång till omfattande information, hemsidan uppdateras regelbundet med nyheter och information som är viktig för både operatörer och konsumenter.

Tillsynsprocessen

Tillsynsmyndigheten kontrollerar regelbundet att företag följer lagen genom att granska och inspektera deras verksamhet. De kan också ge råd och införa nya regler för att göra elektronisk identifiering och kommunikationssäkerhet bättre och mer pålitlig.

Skyldigheter för tjänsteleverantörer

När du använder digitala kommunikationstjänster är det väsentligt att förstå de skyldigheter tjänsteleverantörer har och känna till vanliga användarproblem samt dess lösningar.

Tjänsteleverantörens huvuduppgift är att säkerställa tillgänglighet och tillförlitlighet i leveransen av digitala kommunikationstjänster.

De måste följa lagstiftning som:

 • Integritetsskydd: Skydd av användardata enligt GDPR.
 • Transparens: Erbjuda tydlig information om tjänster och kostnader.
 • Nätneutralitet: Likabehandling av all trafik på internet.

Leverantörerna är även ansvariga för att informera användare om eventuella ändringar i tjänsterna som kan påverka dem.

Vanliga användarproblem och lösningar

Du som användare kan stöta på olika problem med elektronisk kommunikation, såsom avbrott eller säkerhetsrisker. För dessa problem finns olika lösningar.

Vid tjänsteavbrott:

 • Kontrollera din tjänsteleverantörs driftstatus.
 • Använd alternativa kommunikationsvägar som backup.

Säkerhetsrisker:

 • Upprätthåll starka lösenord och använd tvåfaktorsautentisering.
 • Se till att din mjukvara är uppdaterad för att minska sårbarheter.

Vanliga frågor och svar

❓ Vad menas med elektronisk kommunikation?

Elektronisk kommunikation innefattar alla typer av överföring av information via elektroniska kommunikationsnät. Det inkluderar både traditionella och nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster, som e-post och olika chattapplikationer​​.

❓ Vilken myndighet utvärderar regler och bevakar områdena för elektronisk kommunikation?

Post- och telestyrelsen (PTS) är den myndighet som har ansvar för att utvärdera regler och övervaka områdena för elektronisk kommunikation i Sverige. PTS ansvar inkluderar att besluta om tillstånd, stärka konkurrensen, säkerheten och konsumentskyddet inom elektronisk kommunikation​​.

❓ Vilka tjänster och nät omfattas av LEK?

LEK omfattar elektroniska kommunikationsnät och tjänster, inklusive allmänna kommunikationsnät och allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster. Lagen inkluderar även nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster, vilket utvidgar dess tillämpningsområde till att inkludera tjänster som e-post och meddelandeapplikationer​​.

Källor