Penningtvättlagen

Vad är penningtvättslagen?

Penningtvättslagen är ett juridiskt ramverk som etablerats för att förebygga och bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. I Sverige refereras till lagen som lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Denna lag är tillämplig på ett brett spektrum av finansiella och andra näringsverksamheter.

Rutiner och åtgärder måste etableras av företagen för att upptäcka och motverka riskerna kopplade till penningtvätt och terrorismfinansiering.

Detta innebär att du som företagare behöver ha god kännedom om dina kunder och deras affärstransaktioner.

Varför lagen finns i Sverige

penningtvättslagen 2017-630

Penningtvättslagen i Sverige är en central del i kampen mot ekonomisk brottslighet. Penningtvätt är en process där olagligt förvärvade pengar görs lagliga, och lagstiftningen syftar till att förhindra detta.

Regelverket har som mål att skydda det finansiella systemet från att utnyttjas för att finansiera terrorism och penningtvätt.

Lagar i Sverige ställer krav på finansiella institutioner att identifiera och rapportera misstänkta transaktioner. 

Detta är för att:

 • Identifiera brott: Genom att spåra finansiella transaktioner kan myndigheter avslöja och stoppa kriminell verksamhet.
 • Skydda ekonomin: Användningen av det finansiella systemet för olagliga ändamål underminerar dess integritet.

Sverige samarbetar med internationella organ

Samarbete mellan nationella och internationella organ är också avgörande för lagens effektivitet. Sverige följer internationella regler och rekommendationer, som FATF (Financial Action Task Force) för att harmonisera insatser mot penningtvätt och terrorismfinansiering globalt.

Inom ramen för Penningtvättslagen är det obligatoriskt för banker och andra ekonomiska företag att aktivt förhindra att deras tjänster används för penningtvätt genom att:

 • Bedriva kundkännedom
 • Rapportera misstänkta aktiviteter till Finanspolisen

Detta regelverk är avgörande för att bibehålla en väl fungerande, stabil ekonomi och för att skydda samhällsintressen.

Skyldigheter under penningtvättslagen

Du som arbetar inom finansiella institutioner har specifika skyldigheter under Penningtvättslagen. Dessa inbegriper att säkerställa institutionens förmåga att upptäcka och förhindra ekonomiska brott.

Det är viktigt att du förstår dessa förpliktelser för att kunna agera korrekt och i enlighet med gällande regelverk.

Krav på kundkännedom:

 • Identifiering: Du måste korrekt identifiera och verifiera kundernas identitet innan ni inleder en affärsrelation eller genomför en transaktion.
 • Dokumentation: Bevarande av dokumentation och uppgifter som styrker identifieringsprocessen.

Rapportering och ansvar:

 • Misstänkta transaktioner: Det är din skyldighet att rapportera transaktioner som verkar misstänkta till de ansvariga myndigheterna såsom Polismyndigheten, Finanspolisen eller Ekobrottsmyndigheten.
 • Övervakning: Löpande övervakning av kundernas transaktioner för att upptäcka avvikelser som kan tyda på penningtvätt.

Om du finner något som verkar misstänkt, är det av stor vikt att du omedelbart rapporterar detta. I din rapportering måste du ge en detaljerad beskrivning av varför transaktionen eller beteendet kan anses vara misstänkt.

Genom att följa dessa skyldigheter bidrar du till det kollektiva arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Rapportering och övervakning

lag om penningtvätt

När du hanterar uppgifter som berör bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism, är rapportering och övervakning centrala komponenter.

Regelverket kring detta område är strikt och syftar till att upprätthålla ett starkt försvar mot dessa illegala aktiviteter.

Regelverk

Om du representerar företag, filialer eller agenter för företag från andra länder inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES), måste du följa de svenska lagarna mot penningtvätt och regler som Finansinspektionen bestämmer.

Riskbedömning

Innan rapportering, bör en riskbedömning genomföras för att identifiera och klassificera potentiella risker för penningtvätt inom din verksamhet. Detta inkluderar en granskning av kundrelationer och utförda transaktioner.

Information

Samla in nödvändig information för att stödja rapporteringen. Detta inkluderar men är inte begränsat till kunddata, transaktionshistorik och identifiering av misstänkta beteenden.

Rapporteringsskyldighet

Är du verksam inom ett område som omfattas av penningtvättslagen, såsom bank- och finanssektorn eller fastighetsbranschen, är du rapporteringsskyldig till Finansinspektionen. 

Rapportera enligt följande:

 • Årlig rapportering: Du ska årligen rapportera med relevanta uppgifter till Finansinspektionen.
 • Misstänkta aktiviteter: Om oegentligheter eller misstänkta transaktioner upptäcks, måste du omedelbart anmäla dessa.

Interna kontroller och säkerhetsåtgärder

Som ett finansiellt institut är det avgörande att du har fasta rutiner och interna kontroller på plats för att effektivt motverka penningtvätt.

Dessa interna kontroller bör forma en robust struktur som klarar av att identifiera, förebygga och hantera de risker som är associerade med olaglig finansiell aktivitet.

Effektiva åtgärder innefattar:

 • Riskbedömning: Regelbunden analys av verksamhetens sårbarheter mot penningtvätt.
 • Kundkännedom: Identifiering och verifiering av kundens identitet samt förståelse för kundens normala och förväntade transaktioner.
 • Övervakning: Kontinuerlig granskning av affärsrelationer och transaktioner för att upptäcka ovanliga mönster som kan indikera penningtvätt.

För att förstärka dessa kontroller kan du implementera följande säkerhetsåtgärder:

 1. Utbildning av personal: Se till att dina anställda är välutbildade för att känna igen tecken på penningtvätt och hur de ska agera vid misstankar.
 2. Rapporteringssystem: Inrätta ett system för att anmäla misstänkta överträdelser både internt och till relevanta myndigheter.
 3. Skydd för personal: Upprätta procedurer som skyddar medarbetare från repressalier vid rapportering av misstankar.

Tillsyn och sanktioner från Finansinspektionen

penningtvätt straff

Tillsynsmyndigheter som Finansinspektionen har i uppdrag att övervaka att finansiella företag uppfyller kraven enligt penningtvättslagen.

Din verksamhet kan bli föremål för granskningar där det kontrolleras att du har adekvata rutiner och system för att förhindra penningtvätt.

Om du inte efterlever penningtvättslagen kan det leda till sanktioner. Sanktionerna varierar beroende på överträdelsens art och allvar.

Sanktioner vid brott mot lagen:

 • Böter.
 • Förbud mot att bedriva verksamhet som kräver FI:s tillstånd.
 • Förbud mot att bedriva specifika typer av verksamheter som kräver FI:s godkännande.
 • Tidsbegränsade förbud mot att bedriva vissa verksamheter, med eller utan särskilda villkor.

I allvarliga fall kan det till och med leda till att din verksamhet får sitt tillstånd återkallat.

Vikten av compliance och internkontroll inom företaget

Det är viktigt att du håller dig informerad om lagens krav och att dina system samt kontroller är uppdaterade och effektiva. Compliance och internkontroll spelar en nyckelroll i att upprätthålla en laglig och ansvarsfull verksamhet.

Internkontroll:

 • Internkontroll hjälper ett företag att nå sina mål, se till att deras rapportering av pengar stämmer och att de följer lagarna. Det handlar om att kolla risker och se över hur saker görs för att minska problem och hålla sig till reglerna. Det kan också handla om att jobba mot långsiktiga mål som hållbarhet. I vissa jobb kallar man det egenkontroll, där man extra noga ser till att man följer lagen.

Compliance:

 • Compliance ser till att företaget följer relevanta regler och lagar. Detta arbete bidrar till högre kvalitet i finansiell rapportering och minskar risken för felaktigheter. Compliance är viktigt för att driva företaget lagligt och etiskt.

Internationellt samarbetet

Sverige samverkar aktivt med flera internationella organisationer för att effektivisera bekämpningen av penningtvätt och terrorismfinansiering. 

I enlighet med denna strävan samarbetar landet nära med:

 • Europeiska Unionen (EU): Där Sverige implementerar EU:s direktiv mot penningtvätt, inklusive det fjärde penningtvättsdirektivet. Detta direktiv förstärker kraven på kundkontroll och förbättrar transparensen i syfte att avslöja och motverka penningtvätt.
 • FATF (Financial Action Task Force): En internationell organisation som utarbetar riktlinjer och standarder för att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism. Sverige bidrar till och följer FATF:s rekommendationer för att stärka det globala arbetet mot dessa brott.

Genom dessa samarbeten bidrar Sverige till och gynnas av en internationell ram för samordning och samarbete, vilket är avgörande för att effektivt bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism på en global skala.

Vanliga frågor och svar

❓ Var går gränsen för penningtvätt?

Gränsen för penningtvätt definieras genom handlingar som innebär att dölja det verkliga ursprunget för pengar tjänade genom brottslig verksamhet, för att dessa pengar ska framstå som lagligt förvärvade. Detta kan involvera komplexa finansiella transaktioner eller enklare metoder som att använda målvakter​​.

❓ Vilka verksamheter omfattas av penningtvättslagen?

Penningtvättslagen omfattar en rad verksamheter, inklusive banker, växlingskontor, livförsäkringsbolag, värdepappershandlare, advokatbyråer, kasinon, fastighetsmäklare, revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare och betalningsförmedlare. Även företag som säljer mot kontant betalning över vissa beloppsgränser omfattas​​.

❓ När blir man misstänkt för penningtvätt?

Misstanke om penningtvätt kan uppstå när transaktioner saknar tydlig ekonomisk eller laglig grund, när stora summor pengar flyttas på ett sätt som verkar syfta till att dölja deras ursprung, eller när affärsrelationer etableras utan uppenbar anledning. Det första försvaret mot penningtvätt är att identifiera och rapportera misstänkta transaktioner​​.

Källor